Failed to load licensing components. Please Repair / Re-Install Porto . DO NOT UNINSTALL Theme!

Aedificas Foundation Awards 2017

De jury van de Aedificas Foundation Awards heeft 11 projecten geselecteerd die kaderen in het beleid van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) van de deelnemende bouwbedrijven.

Op woensdag 13 december worden de winnaars van de Awards 2017 bekend gemaakt

Maak nu al kennis met de 11 genomineerde opleidings- en vormingsprojecten die kwetsbare jongeren méér kansen bieden in onze maatschappij en in het beroepsleven.

01. Vzw Centrum voor Arbeidszorg Oostkade & bvba Schilderwerken Zenner- (Project in Oostkade)

Jongeren met een psychische of psychiatrische problematiek helpen en ondersteunen en begeleiden in activiteiten die de kansen op (her)aansluiten in de samenleving en betere kansen bieden op werk. Bij dit bedrijfsmecenaat ligt de focus op een belangeloze inzet, ondersteuning door kennisoverdracht, begeleiding, aanleveren professioneel materieel en materiaal, stage- en inschakelmogelijkheden.

02. Vzw De Poel & nv Vanhout (project in St Genius Rode)

Gehandicapte bewoners van de vereniging (met meerdere opvangcentra en een dagcentrum) door professionele activiteiten ontplooiingskansen bieden met mogelijke doorgroei naar jobs buiten de structuur. Het bedrijfsmecenaat is van financiële aard waarbij het bedrijf via de aankoop van apparatuur.

03. Vzw De Tandem & nv Algemene ondernemingen Robert Wyckaert (project in Prov Oost-Vlaanderen)

Jonge kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking (én hun gezin) alle ontwikkelingskansen bieden om de inclusie in het maatschappelijk leven te verhogen en uitsluiting ervan te vermijden. De vrouwelijke werknemers van het bedrijf hebben zich met de steun van directie en alle andere personeelsleden actief geëngageerd om dit project duurzaam te ondersteunen door hun tijd, acties en inzet.

04. Vzw Koninklijk Werk IBIS & nv VanHuele Gebroeders met Vrienden van IBIS (Project in Oostende-Bredene)

Kansarme jongeren tussen 6 en 16 jaar worden toevertrouwd aan het Koninklijk Werk IBIS, een maritiem georiënteerde school, die hun een onvoorwaardelijke totaalzorg (‘thuis’vervangende opvang, opvoeding en opleiding) wil aanbieden. De Vrienden van IBIS, een groep van bouwverwante bedrijfsleiders biedt structureel en belangeloos financiële en praktische steun om de kwetsbare jongeren een sterke basis te bieden voor de toekomst, met ook doorgroeimogelijkheden naar de baggersector of bij Vloot (Rederij van de Vlaamse overheid).

05. Vzw Ontmoetingshuis De Moazoart & nv Vanhout en andere bouwbedrijven (project in Lokeren)

Sociale en professionele integratie mogelijk maken van kansengroepen in een veilige en warme ontmoetingsplek. Door de organisatie van laagdrempelige ontmoetings- en opleidingsactiviteiten wil men met de steun van vrijwilligers maatschappelijk kwetsbaren uit hun isolement halen en integratie bevorderen. Kansarmen leren fietsen, op PC werken, huiswerk begeleiden, examens helpen voorbereiden... Nederlandse lessen, sociaal restaurant, materiële hulp, huisbezoeken, hulp bij zoeken naar stages, werk… de samenwerking en het bedrijfsmecenaat kwam van het bedrijf Vanhout (met financiële inbreng en tijd en inbreng van personeelsleden gesteund door de directie) maar ook van werknemers van VINCI en andere bouwbedrijven (elektricien, loodgieters…) die extra inspanningen leverden voor de nieuwbouw en opwaardering van de buurt en het ontmoetingshuis.

06. Talentenwerf & nv Aannemingen Van Wellen (project in prov. Antwerpen)

Talentenwerf is in het Antwerpse een partnerschap van de Stad, de Provincie, de VDAB en Construtiv, het opleidingsfonds van de bouwsector, dat samen met de bouwbedrijven naar oplossingen zoekt voor het groot tekort aan technisch geschoolde werknemers enerzijds en de integratie door werk van langdurig werkzoekende kansengroepen. Dit project legt de focus op de integratie in het bedrijf van werkzoekende vluchtelingen en mensen met een verblijfstitel. Als inschakelingsbedrijf zet het bedrijf zich samen met Talentenwerf ook in om langdurig werklozen, maar ook personen met een arbeidsbeperking de nodige ontplooiingskansen te bieden binnen het bedrijf.

07. Vzw Amonsoli & nv Wust (project in Verviers)

Amonsoli staat in Verviers voor “Action Mondiale pour la Solidarité” en zet zich als jonge vereniging volop in op de maatschappelijke integratie van nieuwkomers en achtergestelde kansengroepen. Zij wil door haar acties samen met het bedrijfsleven strijden tegen sociale uitsluiting, tegen kansarmoede, tegen analfabetisme en schooluitval van deze kwetsbare groepen. Het bedrijfsmecenaat is een actieve en door de directie ondersteunde inzet (kennisoverdracht, maatschappelijke vorming en alfabetiseringscursussen) maar ook een financiering voor de aankoop van ICT-materiaal(pc’s).

08. Cvba met sociaal oogmerk Cyréo & de nv Besix (project in Waals Brabant)

Deze coöperatieve vereniging wil van milieuproblemen nieuwe kansen maken en ziet opportuniteiten in het scheppen van nieuwe jobs door recycleren en herwaarderen van afgedankte goederen (oa reparatie kleine huishoudtoestellen- hergebruik van afgedankt publiciteitsmateriaal-papier-verduurzaming kerkhoven). De focus van het huidig bedrijfsmecenaat is een financiële ondersteuning voor de inrichting van een loods. Maar een verdere uitbouw van de samenwerking maakt onderdeel uit van het MVO-beleid van Besix dat door alle medewerkers milieubewust wil sensibiliseren rond afvalbeheer en recyclage.

09. Vzw Phenix & nv Wust (project in Jambes)

De opvang en begeleiding van druggebruikers is de doelstelling van deze vereniging die hiervoor een nieuw dag- en revalidatiecentrum verbouwt. Het partnership en bedrijfsmecenaat is de actieve begeleiding en ondersteuning van de vereniging bij de bouwwerkzaamheden. De focus van het bedrijfsmecenaat ligt op de financiering van de isolatiewerken en op een actieve inzet (tijd en begeleiding) voor de administratieve benadering ervan (van bouwvergunning, financiering, technische keuzes...)

10. Cvba fs START CONSTRUCTION (project in Wallonie Picarde, Brabant wallon et Namur)

Start Construction is een atypisch bedrijf dat erkend is als bouwbedrijf én een erkenning heeft als begeleidingsstructuur voor zelftewerkstelling (in het Frans afgekort tot SAACE). Start Construction richt zich sinds 2007 op de begeleiding en opleiding van langdurig werklozen en werkzoekenden die een bouwberoep wensen uit te oefenen. Start Construction bereikte in totaal 818 personen waarvan 459 personen doorstroomden naar een opleiding tot zelfstandige in de bouw. 135 personen hebben zich na die opleiding en vorming als zelfstandige bouwaannemer gevestigd en 37 personen hebben een vaste job als werknemer in een bouwbedrijf gevonden.

11. Cvba met sociaal oogmerk VIVReS & nv Vanhout-Besix Stichting (project in Bouge/Prov Namen)

VIVReS richt zich als pas opgerichte coöperatieve vereniging in Bouge/regio Namen op het ontplooien van activiteiten die oplossingen bieden voor de enorme voedselverkwisting en de kansarmoede tegen te gaan, en meer inschakelingskansen bieden voor kansengroepen. Het bedrijfsmecenaat is een aanzienlijke financiële sponsoring van het bedrijf én een bijkomende renteloze lening van de Stichting voor de aankoop van uitrusting van de grootkeuken die de basis is van de activiteiten van de vereniging.