Failed to load licensing components. Please Repair / Re-Install Porto . DO NOT UNINSTALL Theme!

Uw sociaal engagement verdient erkenning

 

Heel wat aannemers zetten zich vrijwillig in voor mensen die het moeilijk hebben. De Aedificas Foundation wil hen een welverdiende erkenning geven. 

"Het sociale verantwoordelijkheidsgevoel van de aannemer vertaald in concrete acties." Zo beschrijft voorzitter Jacques De Meester de Aedificas Foundation. Deze stichting van openbaar nut werd in 2011 opgericht onder impuls van de Confederatie Bouw, om het bedrijfsmecenaat in de bouw te stimuleren.

Aedificas Foundation reikt ieder jaar een Award (van € 5000 per project) uit aan vier projecten die de integratie van kansarmen in de samenleving bevorderen. De € 5000 gaat integraal naar de non-profitorganisatie. Een onafhankelijke jury kiest de vier winnaars uit de genomineerde projecten.

De Foundation mobiliseert zonder winstgevend doel fondsen en middelen. Hebt u zin om haar te steunen? U kunt een gift of een legaat overmaken op rekeningnummer BE22 3751 0478 5947 (BIC : BBRUBEBB).


De vier winnaars van de Awards 2017 zijn:

 

Zenner et Arbeidszorg

Zenner & CAZ Oostkade

Evelien Dick, Afdelingshoofd van Arbeidszorg : "Het geeft mijn team een extra stimulans om verder te doen waarmee we bezig zijn en toont veel appreciatie!"

  

Wyckaeart et Tandem

Wyckaert & De Tandem

 Sophie Droessaert, directiesecretaresse van Wyckaert: "Dit is het eerste jaar dat wij een prijs winnen voor onze acties. Dit toont aan dat meer en meer bouwbedrijven zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid”.

 

Amonsoli et Wust

Wust & Amonsoli

Makido Sorgho, gedelegeerd bestuurder van Amonsoli: "Woorden schieten tekort om al onze emoties te verwoorden, naar aanleiding van deze eervolle prijs. Deze hoge onderscheiding geeft aan dat wij de juiste weg hebben gekozen"

   

Start Construction 2

Start Construction

Marc Lefebvre, administrateur van Start Construction: "Een prachtige erkenning, die onze werking nog dynamischer kan maken. In Wallonië zijn wij de enigen die dit soort begeleiding aanbieden”.

 

De genomineerde projecten van de Awards 2017 zijn: 

 

van wellen talentenwerf foto logo

Talentenwerf is in het Antwerpse een partnerschap van de Stad, de Provincie, de VDAB en Construtiv, het opleidingsfonds van de bouwsector, dat samen met de bouwbedrijven naar oplossingen zoekt voor het groot tekort aan technisch geschoolde werknemers enerzijds en de integratie door werk van langdurig werkzoekende kansengroepen. Dit project legt de focus op de integratie in het bedrijf van werkzoekende vluchtelingen en mensen met een verblijfstitel. Als inschakelingsbedrijf zet het bedrijf zich samen met Talentenwerf ook in om langdurig werklozen, maar ook personen met een arbeidsbeperking de nodige ontplooiingskansen te bieden binnen het bedrijf.

 

 

besix cyreo banner logo foto

Deze coöperatieve vereniging wil van milieuproblemen nieuwe kansen maken en ziet opportuniteiten in het scheppen van nieuwe jobs door recycleren en herwaarderen van afgedankte goederen (oa reparatie kleine huishoudtoestellen- hergebruik van afgedankt publiciteitsmateriaal-papier-verduurzaming kerkhoven). De focus van het huidig bedrijfsmecenaat is een financiële ondersteuning voor de inrichting van een loods. Maar een verdere uitbouw van de samenwerking maakt onderdeel uit van het MVO-beleid van Besix dat door alle medewerkers milieubewust wil sensibiliseren rond afvalbeheer en recyclage.

 


 

zenner def

Jongeren met een psychische of psychiatrische problematiek helpen en ondersteunen en begeleiden in activiteiten die de kansen op (her)aansluiten in de samenleving en betere kansen bieden op werk. Bij dit bedrijfsmecenaat ligt de focus op een belangeloze inzet, ondersteuning door kennisoverdracht, begeleiding, aanleveren professioneel materieel en materiaal, stage- en inschakelmogelijkheden.

 

 

start construction def

Start Construction is een atypisch bedrijf dat erkend is als bouwbedrijf én een erkenning heeft als begeleidingsstructuur voor zelftewerkstelling (in het Frans afgekort tot SAACE). Start Construction richt zich sinds 2007 op de begeleiding en opleiding van langdurig werklozen en werkzoekenden die een bouwberoep wensen uit te oefenen. Start Construction bereikte in totaal 818 personen waarvan 459 personen doorstroomden naar een opleiding tot zelfstandige in de bouw. 135 personen hebben zich na die opleiding en vorming als zelfstandige bouwaannemer gevestigd en 37 personen hebben een vaste job als werknemer in een bouwbedrijf gevonden.

 

 

van heule ibis foto logo

Kansarme jongeren tussen 6 en 16 jaar worden toevertrouwd aan het Koninklijk Werk IBIS, een maritiem georiënteerde school, die hun een onvoorwaardelijke totaalzorg (‘thuis’vervangende opvang, opvoeding en opleiding) wil aanbieden. De Vrienden van IBIS, een groep van bouwverwante bedrijfsleiders biedt structureel en belangeloos financiële en praktische steun om de kwetsbare jongeren een sterke basis te bieden voor de toekomst, met ook doorgroeimogelijkheden naar de baggersector of bij Vloot (Rederij van de Vlaamse overheid).

 

 

vanhout de poel foto logo

Gehandicapte bewoners van de vereniging (met meerdere opvangcentra en een dagcentrum) door professionele activiteiten ontplooiingskansen bieden met mogelijke doorgroei naar jobs buiten de structuur. Het bedrijfsmecenaat is van financiële aard waarbij het bedrijf via de aankoop van apparatuur.

 

 

vanhout vivres logo foto

VIVReS richt zich als pas opgerichte coöperatieve vereniging in Bouge/regio Namen op het ontplooien van activiteiten die oplossingen bieden voor de enorme voedselverkwisting en de kansarmoede tegen te gaan, en meer inschakelingskansen bieden voor kansengroepen. Het bedrijfsmecenaat is een aanzienlijke financiële sponsoring van het bedrijf én een bijkomende renteloze lening van de Stichting voor de aankoop van uitrusting van de grootkeuken die de basis is van de activiteiten van de vereniging.

 

 

vanhout de moazoart foto-logo

Sociale en professionele integratie mogelijk maken van kansengroepen in een veilige en warme ontmoetingsplek. Door de organisatie van laagdrempelige ontmoetings- en opleidingsactiviteiten wil men met de steun van vrijwilligers maatschappelijk kwetsbaren uit hun isolement halen en integratie bevorderen. Kansarmen leren fietsen, op PC werken, huiswerk begeleiden, examens helpen voorbereiden... Nederlandse lessen, sociaal restaurant, materiële hulp, huisbezoeken, hulp bij zoeken naar stages, werk… de samenwerking en het bedrijfsmecenaat kwam van het bedrijf Vanhout (met financiële inbreng en tijd en inbreng van personeelsleden gesteund door de directie) maar ook van werknemers van VINCI en andere bouwbedrijven (elektricien, loodgieters…) die extra inspanningen leverden voor de nieuwbouw en opwaardering van de buurt en het ontmoetingshuis.

 

  

wust phenix def

De opvang en begeleiding van druggebruikers is de doelstelling van deze vereniging die hiervoor een nieuw dag- en revalidatiecentrum verbouwt. Het partnership en bedrijfsmecenaat is de actieve begeleiding en ondersteuning van de vereniging bij de bouwwerkzaamheden. De focus van het bedrijfsmecenaat ligt op de financiering van de isolatiewerken en op een actieve inzet (tijd en begeleiding) voor de administratieve benadering ervan (van bouwvergunning, financiering, technische keuzes...)  

 

 

wust amonsoli

Amonsoli staat in Verviers voor “Action Mondiale pour la Solidarité” en zet zich als jonge vereniging volop in op de maatschappelijke integratie van nieuwkomers en achtergestelde kansengroepen. Zij wil door haar acties samen met het bedrijfsleven strijden tegen sociale uitsluiting, tegen kansarmoede, tegen analfabetisme en schooluitval van deze kwetsbare groepen. Het bedrijfsmecenaat is een actieve en door de directie ondersteunde inzet (kennisoverdracht, maatschappelijke vorming en alfabetiseringscursussen) maar ook een financiering voor de aankoop van ICT-materiaal(pc’s).

 

 

wyckaert de tandem

Jonge kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking (én hun gezin) alle ontwikkelingskansen bieden om de inclusie in het maatschappelijk leven te verhogen en uitsluiting ervan te vermijden. De vrouwelijke werknemers van het bedrijf hebben zich met de steun van directie en alle andere personeelsleden actief geëngageerd om dit project duurzaam te ondersteunen door hun tijd, acties en inzet.